Search

Archifwyr yn y Cyfnod Clo: Y Dechreuad Gan Sierra McGee a Jess Hooley

Yng nghanol cyfnod clo arall oherwydd Covid-19, dyma naw o fyfyrwyr Rheoli Archifau a Chofnodion o Brifysgol Aberystwyth yn cymryd yr awenau ar ôl grŵp y llynedd: catalogio, gwarchod a chadw'r deunydd a gymerwyd o Ffermdy Mawr yr Abaty, ym Mynachlog Fawr.


Er mwyn cwblhau’r prosiect, roedd angen defnyddio dull anghonfensiynol. Siaradodd y Dr. Sarah Higgins ag aelodau eraill o’r gyfadran, yn ogystal â sicrhau caniatâd y brifysgol ac Ymddiriedolaeth Ystrad-fflur i roi'r deunyddiau a achubwyd o'r ffermdy i ni, gan ganiatáu inni weithio gartref.


Ar 27 Ionawr 2021 dyma’r naw ohonon ni’n cwrdd â’r Dr. Higgins trwy gyfrwng Microsoft Teams i gael cyfarwyddyd ar yr hyn oedd yn cael ei ddisgwyl oddi wrthon ni yn ystod y prosiect. Disgwylir inni ail-becynnu a chatalogio'r holl ddeunyddiau erbyn mis Mai. Fe wnaethom drefniadau gyda’r Dr. Higgins y byddai’r blychau’n cael eu hanfon i'n cartrefi ni ar 2 Chwefror 2021.


Aeth y tîm trwy'r blwch o ddeunyddiau, gan eu bod wedi'u rhannu i gategorïau addysgol, cymunedol ac ariannol. Fel rhan o'r broses o baratoi’r deunyddiau i'w pecynnu a'u catalogio, aeth rheolwr y prosiect, Elfed Selman, ati i lanhau llwydni oddi ar ei ddeunyddiau. Roedd o'r farn bod hyn yn brofiad dysgu gwych a fydd yn ei baratoi ar gyfer ei swydd yn y dyfodol fel archifydd.Ar ôl i aelodau'r tîm fynd trwy eu blychau unigol eu hunain, buom yn cwrdd bob wythnos ar Microsoft Teams rhwng 9a.m. a 12p.m. i drafod y canlynol:

- Datblygu cynllun cam wrth gam ar gyfer y prosiect

- Gwarchod a Chadw

- Cynllun Catalogio

- Preifatrwydd

- Sut i gydweithio'n effeithlon heb allu cwrdd


Nid yw gweithio ar brosiect mawr yn ystod y cyfnod clo a chwrdd yn rhithwir yn unig ddim wedi bod mor anodd ag roedden ni’n meddwl i ddechrau. Yn ôl Shannon Parsons, mae’r prosiect wedi bod yn “brofiad diddorol ac anodd, ond yn gyfle da i ddatblygu sgiliau gweithio mewn tîm o bell”.


Er mwyn cadw’n deunydd archif yn ein tai neu’n neuaddau, bu’n rhaid inni lofnodi nacâd a ddarparwyd gan Ymddiriedolaeth Ystrad-fflur, er mwyn sicrhau bod y dogfennau’n ddiogel. Cytunwyd i beidio â chyffwrdd â'r deunydd heb olchi’n dwylo yn gyntaf a pheidio â chadw’n blychau ar y llawr. Roedd cadw’r blwch yn ei hystafell yn dipyn o straen i Jess Hooley. Roedd hi’n trin a thrafod ffotograffau, felly roedd rhaid iddi fod yn ofalus i beidio â chael tymheredd rhy uchel yn ei hystafell, ac yn ofalus i lanhau ei desg cyn gosod y ffotograffau i lawr.


Er ein bod ni wedi wynebu llawer o heriau yn ystod y cyfnod ansicr hwn, mae’n tîm ni wedi gwneud gwaith rhyfeddol i gadw’r gwaith dan reolaeth a chadw at y dyddiadau cau. Mae'r grŵp wedi bod yn fendith annisgwyl, gan fod llawer ohonon ni eisoes yn ffrindiau da cyn inni gael ein penodi i'r prosiect. Roedd hynny’n fodd inni deimlo'n hamddenol o amgylch ein gilydd, gan ein helpu i weithio gyda'n gilydd yn effeithlon.


Cadwch lygad am ein blog nesaf!

14 views0 comments

GET IN TOUCH:

  • Instagram

Community Engagement

01974 831 760

community@strataflorida.org.uk

Archaeology Field School

07394 468 805

info@strataflorida.org.uk

Subscribe to our mailing list

I would like to hear about: 

Privacy policy  (Registered Charity No: 1117469; Company Limited by Guarantee no. 5862222)

© 2019 designed by zodshopdesign.co.uk

hlf.png
WMF logo.png
UWTSD Logo_web.jpg
Cynnal Y Cardi logo new.jpg
CCC logo new.jpg
ThePrincesFoundation web.jpg
SB Black and Purple ACT web.jpg
WG EU logo new.jpg
EAFRD logo new.jpg
Arch skills logo.jpg
art6s council.png
Cambrian Mountains logo.jpg
BGH.png