top of page
Search

Archifwyr yn ystod y Cyfyngiadau Symud: Yr Adroddiad TerfynolGan Sierra McGee a Jess Hooley

Rydym wedi gorffen gyda'n cyfarfodydd wyneb yn wyneb ac mae ein prosiect yn y camau olaf. Yn ystod ein hwythnos olaf gyda'n gilydd, cwblhaodd ein tîm y gwaith o fformatio dyddiadau a chrëwyd pwyntiau mynediad ar gyfer pob eitem a gatalogiwyd. Ar 6 Mai, dechreuodd Shannon Parsons allforio’r data catalogio o AtoM i Daflen Microsoft Excel. Mae'r data'n cael ei allforio i Microsoft Excel fel y gall y cyfrifiaduron yn Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur ei ddefnyddio.Mae ffocws y tîm bellach ar gwblhau'r adroddiad ysgrifenedig, a fydd yn barod ar 14 Mai. Bydd ein hadroddiad yn cynnwys proses a chanlyniadau ein prosiectau, ynghyd â thynnu sylw at unrhyw argymhellion archifo sydd gennym ar gyfer Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur. Neilltuwyd rhannau o'r adroddiad oedd yn gyfarwydd i wahanol aelodau'r tîm. Creodd Sierra McGee Ddogfen Google i'r tîm ei defnyddio. Mae hyn yn caniatáu i bawb fonitro gwaith ei gilydd a gwneud cywiriadau yn ôl yr angen. Unwaith y bydd yr adroddiad wedi'i gwblhau, bydd Sierra McGee a Ley Mabe yn cwblhau'r adroddiad. Rydym yn rhoi ein cyflwyniad olaf ar 14 Mai i staff yr Adran Gwasanaethau Gwybodaeth a staff Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur. Byddwn yn anfon ein sleidiau PowerPoint at Jess Hooley a bydd hi’n eu rhoi at ei gilydd.


Trwy weithio ar y prosiect hwn cawsom gyfle i ddysgu sgiliau pwysig ar gyfer ein gwaith yn y dyfodol fel archifwyr a rhoi popeth a ddysgwyd y tymor diwethaf ar waith. Y tymor diwethaf, roedd ein dosbarthiadau'n cynnwys theori archifol, a oedd yn ymdrin â phynciau fel moeseg, tarddiad ac arfarniad. Meddai Imogen Foley, “Rwy’n sicr wedi bod yn mwynhau’r profiad. Mae wedi fy helpu i gymryd yr hyn rydw i wedi'i ddysgu mewn theori a'i ddeall yn ymarferol. Trwy wneud y gwaith go iawn a datrys y darnau anodd fy hun a gyda chymorth eraill, rydw i'n cael llawer mwy allan o bob diwrnod."Pan fyddwn ni’n dechrau ymgeisio am swyddi ar ôl graddio, bydd yn bwysig rhoi gwybod i'n darpar gyflogwyr fod gennym brofiad o weithio gyda meddalwedd catalogio. Meddai Bethany Hall, “Mae fy sgiliau a fy ngwybodaeth yn cael eu datblygu, yn enwedig wrth weithio gyda meddalwedd archifol a datrys problemau. Mae ymarfer yr hyn rydyn ni wedi'i ddysgu yn y dosbarth wedi gwella fy ngwybodaeth a fy sgiliau oherwydd y cyfrifoldeb o weithio gydag Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur a’r awydd i warchod eu hanes."

Hoffai'r tîm ddiolch i Dr. Sarah Higgins am ei harweiniad. Rydym yn ddiolchgar iddi hi a Phrifysgol Aberystwyth am ganiatáu inni gyfarfod wyneb yn wyneb yn ystod mis Chwefror a mis Mawrth tra bod y cyfyngiadau symud yn eu lle. Rydym am ddiolch o galon i Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur am adael inni gatalogio deunydd hanesyddol, pwysig ar eu cyfer. Roedd hwn yn brofiad anhygoel i'r tîm.


Yn olaf: Diolch i Elfed Selman, Sierra McGee, Bethany Hall, Ley Mabe, Shannon Parsons, Jess Hooley, Felix Wightman, a River Pink am eich holl waith caled!42 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page